สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  

 
โปรดเลือก :
 
  เพศ :  
กลุ่ม :  
  อายุ :  

              สอน. ขอรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-2564 เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่  
  ท่านคิดว่าแผนยุทธศาสตร์ของ สอน.มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  
   
 
 
   
     
  ตกลง